web analytics

Archive for the ‘Serie NLP Metaprogramma’s’ Category

NLP Meta Programma’s: voorkeur of flexibel

Wij hebben gelukkig een programma om de NLP Metaprogramma’s te achterhalen. Identity Compass. Waar sta je en waar wil je naar toe. Iedereen heeft zo zijn eigen Metaprogramma’s en als je bijvoorbeeld heel kinesthetisch ingesteld bent, hoor je vaak niet wat de ander allemaal ziet. Dat computerprogramma heeft geen last van z’n eigen Metaprogramma, is objectief.

Read the rest of this entry »

(21) NLP Metaprogramma’s: Werkstijl (informatieverwerking)

Het derde NLP Metaprogramma in de serie Informatieverwerking heeft te maken met de werkstijl die iemand prefereert. Het geeft een antwoord op de vraag of iemand graag in teamverband werkt of het werk liever zelfstandig uitvoert.

Read the rest of this entry »

NLP Rapport met de NLP Metaprogramma’s

Als iemand een verhaal vertelt en op de details ingaat, ga dan zelf ook in op details. Als iemand globaal is en het over de grote lijnen heeft, ga dan niet in op details, je gesprekspartner zal zich snel vervelen.

Zo kun je vast nog meer NLP Metaprogramma’s bedenken waarop je rapport kunt maken. Referentiekader bijvoorbeeld, iemand met een externe referentie heeft feedback nodig, wil jouw mening weten. En tegen iemand met een interne referentie zeg je: “Je weet zelf wel wat je wilt.”

(20) NLP Metaprogramma’s: Denkstijl (informatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma wordt vaak verward met het vorige: Globaal of details. Echter, iemand die globaal denkt, kan ook concreet denken, en een detailgericht persoon kan heel goed abstract denken. De twee Metaprogramma’s Abstract en Concreet vullen elkaar aan. Bij de uitvoering van een project zullen deze Metaprogramma’s de volgende impact hebben:
Read the rest of this entry »

(19) NLP Metaprogramma’s: Informatieomvang (informatieverwerking)

Mensen kunnen 7 +/- 2 deeltjes informatie tegelijkertijd bewust verwerken, met andere woorden: 5 – 9 deeltjes. Zo’n deeltje (informatie-eenheid) kan een willekeurige hoeveelheid informatie bevatten. Detailgerichte mensen kunnen weinig met globale informatie, net zoals globaal gerichte mensen gedetailleerde informatie niet goed kunnen verwerken. Daarom is dit NLP Metaprogramma belangrijk voor communicatie in het algemeen, tijdens trainingen en bij leidinggeven. Twee mensen met tegenovergestelde voorkeuren in dit NLP Metaprogramma lopen een grote kans op misverstanden en daardoor op conflicten. Tegelijkertijd kunnen ze elkaar perfect aanvullen.

Read the rest of this entry »

(18) Samenvatting NLP Metaprogramma’s: ‘Motivatieverwerking’

17 juli: Dit artikel ben ik kwijt uit de database. Ga ik opnieuw schrijven :-).

(17) NLP Metaprogramma’s: Werkoriëntatie (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma laat zien of iemand de nadruk legt op de taak zelf of op de mensen die ermee gemoeid zijn. Belangrijk bij het samenstellen van teams en voor samenwerken met anderen.

Relatie

Als je relatiegericht bent, dan vind je het belangrijk dat je het met alle leden van een team goed kunt vinden. Als Relatie heel sterk je voorkeur is, dan kan dat zelfs ten koste van je taken gaan. Je richt je aandacht vooral op andere mensen en op de onderlinge sfeer. Je houdt rekening met anderen.

Read the rest of this entry »

(15) NLP Metaprogramma’s: Reactie (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma heeft twee kanten. Het laat zien hoe iemand het eens of oneens is met een ander.

Gelijk

Mensen met deze voorkeur conformeren zich. Ze doen normaal gesproken wat ze wordt gezegd. Ze zijn teamgericht en maken gemakkelijk afspraken.

Polariteit/Tegenovergesteld

Voorkeur voor dit NLP Metaprogramma komt niet veel voor (bij 5 – 10% van de mensen). Met deze voorkeur reageer je tegenovergesteld: je doet precies het tegenovergestelde. Dit is een afgrenzende reactie om je eigen onafhankelijkheid te onderstrepen.

Read the rest of this entry »

(14) NLP Metaprogramma’s: Vergelijking (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma vertegenwoordigt een overheersend element van de persoonlijkheid. Het valt onder die structuren die we gebruiken om dingen te begrijpen en om keuzes te maken. Om iets te kunnen begrijpen, zoek je misschien eerst naar overeenkomsten, anderen zoeken misschien eerst naar verschillen, om de feiten aan de hand daarvan in te delen. Beide voorkeuren zijn zeer belangrijk in je leven. Ze tonen aan hoe je de buitenwereld vergelijkt met je interne referentiekader.

Read the rest of this entry »

(13) NLP Metaprogramma’s: Niveau van activiteit (motivatieverwerking)

Dit NLP Metaprogramma heeft te maken met de snelheid waarmee je acteert of reageert. De manier waarop je over actie denkt.

Preactief

Als je deze voorkeur hebt dan reageer je preventief, ook als dat waar je op reageert niet eens werkelijk gebeurt. Voorbeeld: als je een verslag moet schrijven en de deadline is over vier weken, dan begin je eraan voordat de vergadering begint, door alvast een schema te maken ofzo. Je handelt van tevoren en op tijd. Dit NLP Metaprogramma doet denken aan een ‘voorbehoedmiddel’.

In het Nederlands wordt ook de term Proactief gebruikt om dit NLP Metaprogramma aan te geven. Taalkundig fout. Pro betekent dat je ergens vòòr bent, je bent het ergens mee eens. Pro het milieubeleid. Pre is een voorvoegsel van tijd. Prehistorie, pre huppeldepup tijdperk. En dat is wat mensen met deze voorkeur doen. Voordat het tijd is dat er iets gebeurt …

Read the rest of this entry »

(12) NLP Metaprogramma’s: samenvatting motievatiefactoren

Ondertussen heb ik een aparte bladzijde gemaakt waarop alle NLP Metaprogramma’s overzichtelijk op een rijtje staan. De voltooide stukken hebben een link.

De laatste stukken gingen over de

Motivatiefactoren

  1. Waarden, doelwaarden en bestaande waarden
  2. Motieven, invloed, waardering en resultaatgerichtheid
  3. Richting, weg van en naartoe
  4. Referentiekader, interne of externe referentie
  5. Planningstijl, opties en procedures

Wat zijn de manieren waarop iemand gemotiveerd wordt of zichzelf motiveert om de dingen te doen zoals hij ze doet.

Read the rest of this entry »

(11) NLP Metaprogramma’s: Planningstijl (motivatiefactoren)

Het NLP Metaprogramma Planningstijl zegt iets over waarom mensen op een bepaalde manier handelen of dingen doen. Het laat zien dat sommige mensen eerder in opties en keuzemogelijkheden denken, terwijl anderen gebruikmaken van bestaande manieren om een bepaalde taak uit te voeren. Beide voorkeuren zijn belangrijk en waardevol in een team. Maar ze kunnen ook een bron van conflict vormen, als teamleden de verschillende planningstijlen niet als aanvullend zien.

Read the rest of this entry »

(10) NLP Metaprogramma’s: Referentiekaders (motivatiefactoren)

Dit NLP Metaprogramma heeft te maken met de manier waarop je het resultaat van je inspanningen beoordeelt. Sommige mensen hebben een innerlijk weten over wat ze goed of slecht hebben gedaan, terwijl anderen feedback van buitenaf nodig hebben. Deze verschillende manieren van denken kunnen leiden tot misverstanden, bijvoorbeeld als een manager met een interne referentie zijn werknemer nooit prijst (“Hij weet zelf wel dat hij goed werk doet!”). De werknemer raakt gefrustreerd, als hij een externe referentie heeft en feedback nodig heeft.

Read the rest of this entry »

(9) NLP Metaprogramma’s: Richting (motivatiefactoren)

Het NLP Metaprogramma ‘Richting’ bestaat uit twee onderverdelingen: ‘Weg van’ en ‘Naartoe’. Mensen richten hun aandacht op potentiële problemen, òf op de doelen die ze willen bereiken. Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille: iemand kan naar een doel toe bewegen, of van een probleem weg bewegen (en is daardoor onderweg naar een doel). Soms wordt het verlangen om een zeker punt te bereiken veroorzaakt door een nog sterker verlangen om de huidige situatie te veranderen. Omgekeerd kan achter de wil om een probleem op te lossen, de wens liggen om een bepaald doel te bereiken. Is het kitten weg van of gaat ze naar toe?
Read the rest of this entry »

(8) NLP Metaprogramma’s: Motieven (motivatiefactoren)

Aan de basis van elke actie liggen drie mogelijke motieven ten grondslag: invloed, waardering en resultaatgerichtheid. Deze motieven zijn nauw verbonden met je waarden. Als je weet hoe je jezelf kunt motiveren, geloof je doorgaans dat je anderen ook gemakkelijk motiveert en kàn je dat ook. Dit geldt alleen bij mensen die dezelfde motivatiestructuur hebben. Kennis van deze NLP Metaprogramma’s vergroot je mensenkennis en het vermogen jezelf en anderen te motiveren.

Read the rest of this entry »

NLP Opleidingen
http://ravisie.nl/nlp/opleidingen
Categorieën